Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Sens Maroc

Artikel 1 Definities SENS MAROC: Sens Maroc B.V., gevestigd in Rotterdam, Nederland Leverancier: de (eventuele) wederpartij van SENS MAROC Levensmiddelenwetgeving: Alle Nederlandse of buitenlandse wetgeving op het gebied van voedselveiligheid en voedselhygiëne die betrekking heeft op de Goederen Overeenkomst: de overeenkomst tussen SENS MAROC en de Leverancier AV: deze algemene inkoopvoorwaarden van SENS MAROC Goederen: de levensmiddelen die SENS MAROC levert of zal leveren CET: central European time, d.w.z. de tijd in Nederland, zijne Greenwich Mean Time + 1 uur.

Artikel 2 Algemeen

2.1. Deze AV gelden voor alle aanbiedingen, Overeenkomsten en andere verhoudingen waarin SENS MAROC als (mogelijke) verkoper of leverancier van Goederen geldt. 2.2. Deze AV en de Overeenkomst kunnen uitsluitend worden gewijzigd of ervan kan slechts worden afgeweken via een schriftelijk, rechtsgeldig ondertekend document. 2.3. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Engelse tekst en een vertaling van deze AV, gaat de Engelse tekst voor. 2.4. In het kader van deze AV wordt onder “schriftelijk” mede verstaan per fax, e-mail of andere elektronische middelen.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen van SENS MARCO zijn vrijblijvend, tenzij SENS MAROC expliciet schriftelijk anders bepaalt. Een Overeenkomst komt slechts geldig tot stand als SENS MAROC de Overeenkomst schriftelijk bevestigt of uitvoering aan de order geeft. 3.2. Een van het aanbod afwijkende aanvaarding geldt niet als aanvaard, tenzij SENS MAROC de afwijking schriftelijk aanvaardt. 3.3. Alle aanbiedingen van SENS MAROC zijn gebaseerd op uitvoering tijdens kantooruren (de tijdzone is CET). Als de Overeenkomst niet tijdens normale kantooruren kan worden uitgevoerd en/of normale arbeidsomstandigheden, worden de daaraan verbonden kosten door SENS MAROC aan de Klant doorberekend. 3.4. SENS MAROC is gerechtigd een overeenkomst te beëindigen of onderhandelingen te staken, als levering aan de Klant verhinderd wordt door of als gevolg van international wetgeving (waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, sanctiewetgeving, anti-corruptie en anti-omkoping wetgeving) of door een beslissing van de huisbank van SENS MAROC die export aan het land waar de Klant is gevestigd, verhindert. 3.5. De Klant mag de Goederen niet doorverkopen aan eigen klanten als levering aan de Klant verhinderd wordt door of als gevolg van international wetgeving (waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, sanctiewetgeving, anti-corruptie en anti-omkoping wetgeving) of door een beslissing van de huisbank van SENS MAROC die export aan het land waar die klant is gevestigd, verhindert. Indien de Klant hieraan niet voldoet, kan SENS MAROC de relatie beëindigen en schadevergoeding vorderen, niettegenstaande de andere remedies van SENS MAROC.

Artikel 4 Levering

4.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, vinden leveringen E Works SENS MAROC volgens Incoterms 2020 plaats. 4.2. De Klant is verplicht de levering te aanvaarden op het moment dat de Goederen aan de Klant worden aangeboden. Op dat moment gaat het risico van de Goederen over naar de Klant. 2

4.3. Als de Klant de Goederen weigert te aanvaarden, is SENS MAROC gerechtigd (maar niet verplicht) de Goederen of een deel daarvan op te slaan op kosten van de Klant. Als de Goederen hun vervaldatum bereiken, mag SENS MAROC de Goederen op kosten van de Klant laten vernietigen. Een dergelijke vernietiging doet niet af aan de betalingsverplichtingen van de Klant. 4.4. Als de Overeenkomst een samengestelde (prijs)lijst bevat, is SENS MAROC niet tot deellevering tegen een corresponderend deel van de prijs verplicht. 4.5. SENS MAROC is te allen tijde gerechtigd levering in delen uit te voeren en in rekening te brengen. 4.6. SENS MAROC is te allen tijde gerechtigd derden opdracht tot levering te geven. 4.7. SENS MAROC is niet aansprakelijk voor kosten van derden, waaronder (maar niet uitsluitend) demeurage, tenzij SENS MAROC en de Klant uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 5 Levertermijnen

De levertermijnen die SENS MAROC opgeeft, gelden slechts bij benadering en vormen geen fatale data. SENS MAROC is slechts dan in verzuim als haar een ingebrekestelling wordt verstuurd waarin een redelijke termijn voor nakoming wordt gegeven en deze redelijke termijn ongebruikt verstrijkt.

Artikel 6 Prijzen

6.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, luiden alle prijzen in euro en worden ze verhoogd met BTW, import- en exportheffingen en andere belastingen, accijnzen en heffingen. 6.2. SENS MAROC is gerechtigd een verhoging in importprijzen, gereedschappen, arbeidskosten, verzekeringen, wisselkoersen en andere relevante kostprijsfactoren die optreden na het aangaan van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk door te belasten. 6.3. Aanvullende kosten als gevolg van wijzigingen in de Overeenkomst worden bij de Klant in rekening gebracht, ongeacht of de Klant wist van de wijziging en ongeacht of de Klant van de wijziging op de hoogte is gebracht. 6.4. In geval van een levering van bekende Goederen is de Klant niet automatisch gerechtigd tot de prijzen die bij een eerdere levering zijn berekend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

Artikel 7 Betaling

7.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald, vindt betaling door de Klant binnen 8 dagen na de datum van de factuur plaats op een bankrekeningnummer die op de factuur is genoemd. 7.2. Betaling door de Klant vindt plaats in de munteenheid waarin de prijzen zijn gesteld en opschorting, verrekening en karting zijn niet toegestaan. 7.3. Na afloop van de in 7.1 genoemde termijn is de Klant automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. De Klant is dan een samengestelde rente van 8% per jaar verschuldigd tot aan de dag van volledige betaling, niettegenstaande de rechten van SENS MAROC op grond van de Overeenkomst, deze AV of de wet. 7.4. Alle kosten verbonden aan betaling (waaronder de kosten van het stellen van zekerheid) komen voor rekening van de Klant. 7.5. SENS MAROC is gerechtigd zekerheid van betaling te verlangen. 7.6. In geval van insolventie van de Klant (waaronder faillissement en surseance van betaling), liquidatie van de onderneming van de Klant of de overschrijding van een betalingstermijn, zijn alle vorderingen van SENS MAROC op de Klant direct en volledig 3

opeisbaar. 7.7. Iedere betaling door de Klant komt in eerste plaats in mindering op de incassokosten, vervolgens op andere kosten, daarna de rente en tenslotte de hoofdsom, ongeacht een andersluidende instructie door of namens de Klant. 7.8. Als de Klant niet tijdig aan de betalingsverplichtingen voldoet, mag SENS MAROC de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk opschorten en annuleren, zowel uit hoofed van dezelfde als uit hoofde van andere overeenkomsten. SENS MAROC is niet aansprakelijk voor opschorting of annulering. De Klant is jegens SENS MAROC aansprakelijk voor de schade die SENS MAROC lijdt door de opschorting of annulering.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle Goederen die SENS MAROC heeft geleverd en zal leveren, blijven eigendom van SENS MAROC totdat de Klant al zijn verplichtingen met betrekking tot onder de Overeenkokmst of andere overeenkomsten geleverde Goederen heeft voldaan, inclusief vorderingen uit hoofde van tekortkomingen. De goederenrechtelijke effecten van het eigendomsvoorbehoud worden in geval van export beheerst door het recht van het land van bestemming, tenzij SENS MAROC uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaalt. 8.2. De Klant mag Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of anderszins bezwaren. De Klant is verplicht de Goederen als herkenbaar eigendom van SENS MAROC te houden zolang het eigendomsvoorbehoud erop rust. Uitsluitend verkoop van Goederen binnen de normale bedrijfsvoering van de Klant is toegestaan. De Klant stelt SENS MAROC onmiddellijk op de hoogte wanneer derden rechten uitoefenen of pretenderen met betrekking tot de Goederen (waaronder mede begrepen beslaglegging). 8.3. De Klant is verplicht de goederen te verzekeren en verzekerd te houden voor ieder mogelijk risico en op eerste verzoek aan SENS MAROC de verzekeringspolis aan SENS MAROC te sturen.

Artikel 9 Inspectie en klachten

9.1. De Klant is verplicht de Goederen en de verpakking te onderzoeken (of doen onderzoeken) onmiddellijk bij levering (waaronder mede begrepen de melding dat de Goederen ter levering zijn aangeboden) op gebreken en zichtbare beschadigingen en kwaliteit en temperatuur (ingangscontrole). In geval van gebreken of zichtbare defecten (inclusief defecten die het gevolg zijn van de verkeerde temparatuur tijdens vervoer) is de Klant verplicht onmiddellijk na levering een schriftelijke klacht te uiten. Niettegenstaande het bovenstaande moeten klachten over de kwaliteit van de Goederen binnen 72 uur na levering worden geuit. In geval van onzichtbare defecten die geen betrekking hebben op kwaliteit, moet de schriftelijke klacht binnen 24 uur na ontdekking worden geuit. Indien niet aan het vorenstaande wordt voldaan, vervallen alle rechtsmaatregelen. 9.2. SENS MAROC is te allen tijde gerechtigd bewijs van de gebreken in de vorm van foto’s, films of rapportages van onafhankelijke onderzoekers te verlangen. De Klant is verplicht aan zo’n onderzoek mee te werken. 9.3. Niettegenstaande de overige bepalingen van dit artikel 9, vervalt het recht van de Klant te klagen over de kwaliteit van de Goederen als hij de Goederen geheel of gedeeltelijk gebruikt, als hij de goederen levert aan derden of als hij impliciet of expliciet de Goederen aanvaardt. 9.4. Ook als de Klant op tijd heeft geklaagd, blijft hij verplicht de facturen van de Goederen te betalen en andere Goederen (inclusief soortgelijke Goederen) te aanvaarden. 9.5. Geringe afwijkingen in gewicht, omvang, getal, kleur of samenstelling van de Goederen rechtvaardigen geen klacht, noch een aanspraak op schadevergoeding of prijswijziging. De metingen, inspecties, tellingen en oordelen van SENS MAROC zijn doorslaggevend. 9.6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, is SENS MAROC uitsluitend gehouden naar 4

eigen keuze op eigen kosten tot levering van de ontbrekende Goederen, vervanging van ondeugdelijke Goederen of compensatie in geld verminderd met de kosten over te gaan. De Klant moet voldoen aan de instructies van SENS MAROC over opslag, vernietiging, levering of retournering van de Goederen. 9.7. Indien de termijn in artikel 9.1 ongebruikt verstrijkt, vervallen alle voderingen van de Klant. Als SENS MAROC na deze termijn een klacht afhandelt, doet zij dat uitsluitend uit coulance en kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

Artikel 10 Levensmiddelenwetgeving

10.1. De Klant garandeert aan SENS MAROC dat hij te allen tijde voldoet aan de op de Goederen toepasselijke Levensmiddelenwetgeving. 10.2. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 10.1, labelt de Klant de Goederen voor levering, distrbutie, verkoop of overhandiging aan derden of voordat zij anderszins de invloedssfeer van de Klant verlaten. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van labesl die voldoen aan de op de Goederen toepasselijke Levensmiddelenwetgeving, waaronder mede wordt begrepen dat de labels niet misleidend mogen zijn. 10.3. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 10.1, garandeert de Klant vanaf het moment van levering (waaronder mede begrepen het moment dat de Goederen aan de Klant beschikbaar worden gesteld) dat de Goederen in overeenstemming met de toepasselijke Levensmiddelenwetgeving worden opgeslagen, waaronder mede begrepen opslagtemperatuur en -termijn. De Klant garandeert een ononderbroken en tijdige, schriftelijke registratie van de opslag- en temperatuurgegevens met gebruikmaking van geschikte en gecalibreerde apparatuur. De gegevens worden op eerste verzoek aan SENS MAROC verstrekt. 10.4. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 10.1, garandeert de Klant dat de Goederen te allen tijde getraceerd kunnen worden vanaf het moment dat zij aan de Klant geleverd zijn (waaronder mede begrepen het moment dat de Goederen aan de Klant beschikbaar worden gesteld). 10.5. De Klant garandeert dat hij alle benodigde vergunningen heeft om (levering van) de Goederen te behandelen. Indien en voor zover het bevoegde gezag toestemming heeft gegeven de Goederen aan de Klant te leveren, garandeert de Klant aan SEN MAROC dat het bevoegde gezag die toestemming heeft gegeven of zal geven. 10.6. De Klant vrijwaart SENS MAROC voor alle schade en vorderingen die het gevolg zijn van eventueel niet-voldoen aan de bepalingen van dit artikel 10.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1. Indien en voor zover de Klant een geldige klacht heeft ingediend volgens artikel 9, is de aansprakelijkheid van SENS MAROC te allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuur voor de Goederen die aanleiding gaven tot de aansprakelijkheid. 11.2. SENS MAROC is nimmer aansprakelijk voor materiële en immateriële schade buiten het bestek van artikel 9 en 11.1, waaronder mede begrepen: gevolgschade, bedrijfsschade, verlies, winstderving, gemaakte kosten, gemiste orders, gemiste besparingen en opschorting van marketing en promotionele activiteiten. Deze bepaling geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SENS MAROC. 11.3. SENS MAROC is gerechtigd op alle wettelijke en contractuele verweermiddelen en remedies een beroep te doen voor allen die betrokken waren bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 12 Overmacht 5

12.1. Als de uitvoering van de Overeenkomst door SENS MAROC geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt door overmacht, mag SENS MAROC de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. In dat geval heeft Leverancier geen recht op vergoeding van schade of kosten en evenmin is hij gerechtigd tot beëindiging van de Overeenkomst. Als gedeeltelijke ontbinding tot onevenredige kosten leidt, mag SENS MAROC de Overeenkomst geheel ontbinden. 12.2. Als de uitvoering van de Overeenkomst slechts tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) onmogelijk is, mag de Overeenkomst pas worden beëindigd als de overmacht onafgebroken zes maanden heeft geduurd. 12.3. Onder overmacht vallen onder meer: gebrek aan arbeidskrachten, alle omstandigheden die de werkstroom van SENS MAROC of haar leveranciers onderbreken, transportonderbrekingen, import- en exportbeperkingen door de overheid of (contractueel) door de huisbank van SENS MAROC en omstandigheden die naar Nederlands recht als overmacht gelden, zelfs als die omstandigheid voorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst. 12.4. Als SENS MAROC een deel van haar verplichtingen heeft uitgevoerd als de overmacht intreedt of een deel van haar verplichtingen kan nakomen, mag SENS MAROC nakoming vorderen van dat deel en betalen voor dat deel. Indien gedeeltelijke ontbinding leidt tot onredelijke kosten, mag SENS MAROC de Overeenkomst volledig beëindigen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 13.1. De overeenkomst tussen SENS MAROC en Leverancier wordt uitsluitend door Nederlands recht beheerst. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

13.2. De Rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd. 13.3. Als de Leverancier buiten de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland of Suriname is gevestigd, worden geschillen door arbitrage bij het NAI beslecht volgems de arbitragereglementen van NAI.

Inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden van Sens Maroc

Artikel 1 Definities

SENS MAROC: Sens Maroc B.V., gevestigd in Rotterdam, Nederland Leverancier: de (eventuele) wederpartij van SENS MAROC Levensmiddelenwetgeving: Alle Nederlandse of buitenlandse wetgeving op het gebied van voedselveiligheid en voedselhygiëne die betrekking heeft op de Goederen Overeenkomst: de overeenkomst tussen SENS MAROC en de Leverancier AV: deze algemene inkoopvoorwaarden van SENS MAROC Goederen: de levensmiddelen die SENS MAROC levert of zal leveren CET: central European time, d.w.z. de tijd in Nederland, zijne Greenwich Mean Time + 1 uur.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van goederen of het inhuren van diensten tussen Leverancier en SENS Maroc. Door aanvaarding van de opdracht van SENS MARCO erkent Leveracier de toepasselijkheid van deze AV.

Artikel 3 Informatieplicht van Leverancier

3.1. Leverancier voorziet SENS MAROC van juiste en duidelijke productinformatie met betrekking tot de Goederen. 3.2. Veranderingen in de Goederen worden zo spoedig mogelijk aangekondigd, maar ten minste twee maanden vooruit. Alle schade die voortvloeit uit een latere melding komt voor rekening en risico van Leverancier. 3.3. Leverancier verstrekt aan SENS MAROC foto’s en representative monsters van alle Goederen. 3.4. De orderbevestiging bevat de noodzakelijke informatie over hoeveelheid, stuksprijs, specificatie en kwaliteit van het Goed in de taal van SENS MAROC.

Artikel 4 Prijs

4.1. De overeengekomen prijzen, zoals deze op de orderbevestiging zijn genoemd, zijn één jaar geldig vanaf de dag van eerste levering. De prijzen kunnen in onderling overleg worden aangepast, mits partijen beide akkoord zijn met prijswijziging. 4.2. Wijzigingen in de prijzen moeten ten minste drie maanden van tevoren worden aangekondigd. De mededeling gaat vergezeld van de prijslijst, waarin de wijzigingen en ingangsdatum van de wijzigingen zijn genoemd.

Artikel 5 Kwaliteit en capaciteit van de levering

5.1. Leverancier garandeert: a. dat de levering complete is; b. dat de levering vergezeld gaat van een bezorgbon, waarop alle informatie over de order of de orderbevestiging genoemd is, met uitzondering van de prijs. In aanvulling daarop garandeert dat de levering vergezeld gaat van een leveringsdocument waarop ten minste zijn genoemd de referenties en het aantal containers waarop de levering betrekking heeft. De verpakking van ieder artikel vermeldt ten minste het ordernummer en een omschrijving van de inhoud. De tekst is opgesteld in de taal van SENS MAROC. Deze bepaling heeft ook betrekking op opdrachten; c. dat de levering volledig in overeenstemming is met de vereisten in de door SENS MARCO geplaatste order, specificaties, tekeningen en/of andere documentatie die door of namens 2

SENS MAROC is verstrekt; d. dat de levering tenminste overeenstemt met de wettelijke eisen en bepalingen van overheidswege in het land waar SENS MAROC gevestigd is, inclusief Levensmiddelenwetgeving; e. dat de levering van goede kwaliteit is en vrij van gebreken en fouten met betrekking tot ontwerp, constructie, ambacht of materialen. 5.2. Als ofwel bij ontvangst ofwel binnen twee maanden na ontvangst, de levering niet voldoet aan artikel 5.1, is SENS MAROC gerechtigd de Goederen op kosten van Leverancier aan deze te retourneren, onverminderd de andere remedies op grond van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6 Inspectie en onderzoek

6.1. SENS MAROC behoudt zich te allen tijde het recht voor de Goederen te inspecteren of onderzoeken, dan wel namens haar te doen inspecteren of onderzoeken. Binnen redelijke grenzen verleent Levernacier zijn medewerking. 6.2. Indien goedkeuring wordt geweigerd, wordt Leverancier onverwijld daarover onder opgave van redenen geïnformeerd. Leverancier wordt dan in de gelegenheid gesteld kosteloos de geweigerde Goederen te herstellen of herleveren binnen de door SENS MAROC aangegeven periode. 6.3. Het uitvoeren of nalaten van inspectie of onderzoek kan niet als goedkeuring worden beschouwd. 6.4. Indien goedkeuring wordt geweigerd, is de betalingsverplichting van SENS MAROC opgeschort.

Artikel 7 Verpakking en verzending

7.1. Tenzij schriftelijk anders is aangegeven, vinden alle leveringen DDP plaats in overeenstemming met de Incoterms 2020. 7.2. Levering omvat uitladen. De vervoerder zal daarover worden geïnformeerd door Leverancier. 7.3. Levering vindt plaats aan het door SENS MAROC opgegeven adres. 7.4. Leverancier verpakt de Goederen op zodanige wijze dat zij onbeschadigd op de bestemming aankomen. Leverancier is verantwoordelijk voor beschadigingen tijdens vervoer. 7.5. Leverancier voldoet aan eventuele bijzondere eisen met betrekking tot de verpakking, mits deze tijdig door SENS MAROC kenbaar worden gemaakt. Leverancier neemt daarbij alle wettelijke eisen en overheidsmaatregelen over verpakking en verwijdering van verpakking in acht. 7.6. Leveringen die niet aan de bepalingen van dit artikel voldoen, hoeven door SENS MAROC niet te worden aanvaard. 7.7. Levering in delen wordt niet aanvaard, tenzij SENS MAROC daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. De naam die de toestemming heeft gegeven, moet op de afleverbon worden vermeld. 7.8. Beschadiging tijdens vervoer en andere schade worden binnen twee weken na ontdekking door SENS MAROC gemeld.

Artikel 8 Leveringstermijn

8.1. Leverancier erkent dat tijdige levering essentieel is. De leveringstermijnen gelden als fatale data. In geval van overschrijding is Leverancier onmiddellijk in verzuim, zonder dat Leverancier in gebreke hoeft te worden gesteld. 8.2. De leveringsdata in de orderbevestiging zijn bindend, tenzij Leverancier SENS MAROC schriftelijk binnen twee weken na het plaatsen van de order informeert dat andere leveringsdata gelden. Indien een dergelijk bericht uitblijft, gelden de door SENS MAROC opgegeven leveringsdata. 3

8.3. De exacte leveringsdatum wordt tenminste één week van tevoren aangegeven. 8.4. In geval van overschrijding van de leveringsdata mag SENS MARCO tenminste 10% van de factuur aftrekken met een minimum van € 50 dan wel de daadwerkelijke schade die het gevolg is van het overschrijden van de leveringstermijn. Deze bepaling beïnvloedt het recht om de order geheel of gedeeltelijk te annuleren niet. Orders met een opgegeven leveringstermijn mogen alleen dan later worden uitgeleverd als SENS MAROC uitdrukkelijk instemt. In geval van een kostenstijging word teen uitzondering gemaakt. In dat geval vraagt Leverancier aan SENS MAROC of de overeenkomst van kracht blijft. 8.5. Indien SENS MAROC zijn klanten moet compenseren als gevolg van te late levering, wordt die compensatie door Leverancier vergoed. SENS MAROC is dan ook tot verrekening gerechtigd.

Artikel 9 Garantie fouten te herstellen

9.1. Leverancier garandeert dat de Goederen de eigenschappen bezitten die SENS MAROC op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geld took in geval van bijzonder gebruik dat bij het aangaan van de overeenkomst werd voorzien. Als die verwachtingen niet worden gehaald, mag SENS MAROC naar eigen keuze aanspraak maken op herstel of vervanging. 9.2. Verder garandeert Leverancier ten aanzien van alle gebreken op basis van het volgende systeem: binnen twee jaar na levering aan de eindgebruiker: Leverancier voldoet de volledige kosten van reparative of vervanging, waaronder de kosten van opslag en Vervoer; binnen drie jaar na levering aan de eindgebruiker: Leverancier voldoet de helft van de kosten van reparative of vervanging, waaronder de kosten van opslag en Vervoer r; verder zal Leverancier iedere fout in de levering, door middel van herstel of vervanging, zo spoedig mogelijk oplossen, maar in ieder geval binnen de door SENS MAROC opgegeven periode. 9.3. Leverancier draagt alle kosten voor herstel of vervanging als bedoeld in artikel 9.1. 9.4. Als Leverancier niet aan zijn verplichtingen voldoet binnen de opgegeven periode e nook in noodgevallen, mag SENS MAROC de tekortkoming zelf herstellen of door een derde laten herstellen op kosten van de Leverancier. 9.5. Leverancier vrijwaart SENS MAROC van vorderingen van derden als gevolg van ondeugdelijke goederen of doen of nalaten van de zijde van Leverancier, zijn werknemers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. 9.6. SENS MAROC mag alle kosten en schade als bedoeld in dit artikel verrekenen met facturen van Leverancier, mits deze voldoende gespecificeerd zijn.

Artikel 10 Faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van Leverancier

10.1. In geval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling en/of liquidatie van de onderneming van Leverancier, mag SENS MAROC de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden zonder dat zij een ingebrekestelling hoeft te sturen. SENS MAROC is niet aansprakelijk voor welke vordering tot vergoeding van kosten of schade ook. De ontbinding laat de overige remedies van SENS MAROC onverlet. 10.2. Alle vorderingen die SENS MAROC heeft of nog zal krijgen op Leverancier, worden in vorenbedoeld geval direct en ineens opeisbaar.

Artikel 11 Rechten van derden

Leverancier vrijwaart SENS MAROC van iedere inbreuk op rechten van derden die het gevolg zou kunnen zijn van de marketing door SENS MAROC van Goederen die gekocht zijn van Leverancier en vergoedt aan SENS MAROC alle schade en kosten die SENS MAROC dientengevolge lijdt. 4

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Leverancier vrijwaart SENS MAROC van iedere vordering tegen haar als gevolg van een gebrek in de Goederen of iedere inbreuk of nalaten op de overeenkomst of deze AV.

Artikel 13 Betaling

13.1. SENS MAROC verricht haar betalingsverplichtingen binnen 60 dagen vanaf de factuur. Dit is geen fatale datum. In geval van niet-tijdige betaling moet Leverancier SENS MAROC eerst in gebreke stellen en een nakomingstermijn van ten minste 8 werkdagen gunnen. 13.2. SENS MAROC mag haar verplichtingen verrekenen met bedragen die zij verschuldigd is aan Leverancier, ongeacht de reden van ontstaan van de vordering. 13.3. In geval van levering in delen hoeft betaling pas plaats te vinden nadat de laatste deellevering is ontvangen, tenzij levering in delen op uitdrukkelijk verzoek van of met uitdrukkelijke instemming van SENS MAROC plaatsvindt. 13.4. Facturatie vindt plaats nadat alle goederen die in de order genoemd zijn, geleverd zijn.

Artikel 14 Duurovereenkomst

Als tussen partijen een duurovereenkomst wordt aangenomen, kan Leverancier deze duurovereenkomst slechts opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar.

Artikel 15 Munteenheid

De aankoop- en verkoopprijzen luiden in euro’s.

Artikel 16 Overmacht

16.1. Als de uitvoering van de Overeenkomst door SENS MAROC geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt door overmacht, mag SENS MAROC de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. In dat geval heeft Leverancier geen recht op vergoeding van schade of kosten en evenmin is hij gerechtigd tot beëindiging van de Overeenkomst. Als gedeeltelijke ontbinding tot onevenredige kosten leidt, mag SENS MAROC de Overeenkomst geheel ontbinden. 16.2. Als de uitvoering van de Overeenkomst slechts tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) onmogelijk is, mag de Overeenkomst pas worden beëindigd als de overmacht onafgebroken zes maanden heeft geduurd. 16.3. Onder overmacht vallen onder meer: gebrek aan arbeidskrachten, alle omstandigheden die de werkstroom van SENS MAROC of haar leveranciers onderbreken, transportonderbrekingen, import- en exportbeperkingen door de overheid of (contractueel) door de huisbank van SENS MAROC en omstandigheden die naar Nederlands recht als overmacht gelden, zelfs als die omstandigheid voorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst. 16.4. Als SENS MAROC een deel van haar verplichtingen heeft uitgevoerd als de overmacht intreedt of een deel van haar verplichtingen kan nakomen, mag SENS MAROC nakoming vorderen van dat deel en betalen voor dat deel. Indien gedeeltelijke ontbinding leidt tot onredelijke kosten, mag SENS MAROC de Overeenkomst volledig beëindigen.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen 17.1. De overeenkomst tussen SENS MAROC en Leverancier wordt uitsluitend door Nederlands recht beheerst. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

17.2. De Rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd. 17.3. Als de Leverancier buiten de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland of 5

Suriname is gevestigd, worden geschillen door arbitrage bij het NAI beslecht volgems de arbitragereglementen van NAI.